5 augustus 2020
Het Sociaal Contract
Waar staan wij voor?

Ons Nederland: een gemeenschap

waaraan iedereen zijn steentje bijdraagt,

waarin niemand wordt voorgetrokken

en waar wij niemand laten vallen

 
 
 
 
 
Financiën Respectvolle bijstand 1 juni 2012

Leden van de gemeenschap die tekort komen krijgen bijstand. Er is maar één regeling voor bijstand. Vergelijkbare nood wordt vergelijkbaar gelenigd.

Tegenover bijstand staat de plicht om ten minste 28 uur per week betaald of maatschappelijk nuttig arbeid te verrichten. De bijstand is dan een beloning. Anders is het een lening. Wie te veel leent wordt gelijk een asielzoeker behandeld.

Leden van de gemeenschap die in nood verkeren krijgen bijstand, voldoende om in hun basisbehoeften te voorzien en hen in staat te stellen als leden van de gemeenschap te functioneren. Ontvangers van de bijstand zetten zich ten minste 28 uur per week in voor de samenleving; voor zover dit niet lukt wordt de bijstand als een achtergestelde lening verstrekt. Bijstand is een beloning of een lening. Bijstandsgerechtigden worden aangemoedigd om deel te nemen aan de maatschappij en zich aan hun noodsituatie te onttrekken. Van iedere zelfverdiende of zelfingebrachte euro houden ze een derde deel over, tot het minimumloon.

Bijstandsgerechtigden zetten zich in voor arbeid – betaald, als mantelzorger of als vrijwilliger - ten behoeve van de gemeenschap, naar vermogen tot achtentwintig uur per week. Daarmee verdienen ze ons respect. Voor zover hen deze inzet niet lukt wordt bijstand als een lening verstrekt en houden ze niets over aan zelfverdiend geld. Als de lening structurele vormen aanneemt, spreken wij over zelfgekozen nood. Er is ook sprake van zelfgekozen nood als de noodsituatie mede aan de bijstandsgerechtigde zelf te danken is.

Mensen die rechtmatig in Nederland wonen maar nog niet tot de gemeenschap zijn toegelaten en mensen die zichzelf buiten de gemeenschap hebben geplaatst - bijvoorbeeld door zelfgekozen nood - worden gelijk een asielzoeker voorzien van een menswaardig minimum aan accommodatie, voedsel en kleding, op de plekken en de wijze waarop dat de gemeenschap schikt. Aan hen wordt geen inkomenscomponent verstrekt om hen deel te laten nemen aan de gemeenschap. Dat geldt eveneens voor bijstandsgerechtigden die de Nederlandse taal niet machtig zijn. Bijstand is een gunst van de gemeenschap. Wij hebben het recht te eisen dat de ontvangers zich voor de gemenschap inzetten en hun omgeving leefbaar houden. Discriminatie, homopesterij en ander asociaal gedrag wordt niet door de gemeenschap gefinancierd.

Bijstandsgerechtigden met een eigen huis kunnen tot de volle waarde van het restvermogen geld lenen van de gemeenschap, waarbij zij een maandbedrag krijgen dat voldoende is om hun inkomen aan te vullen tot de noodgrens. Voor hogere bedragen kunnen zij lenen bij commerciële geldleners. Leningen tot een bedrag dat gelijk is aan de gecombineerde tegenvallers op AOW en ouderdomspensioen worden niet als zelfgekozen nood beschouwd.

Er is maar een bijstandsregeling, waarin alle ondersteuning voor mensen in nood geregeld is. De regeling dekt alle bijdragen van de gemeenschap die voor een menswaardig bestaan in onze samenleving nodig zijn. Naast de tot nu toe gebruikelijke onderdelen bevat de bijstand vergoedingen voor huur – waarbij de huurtoeslag als afzonderlijke regeling vervalt – en de premies van de volksverzekering, die voor iedereen gelijk zijn.

 

Het Sociaal Contract      KvK-nummer 55482422        Contact  

Bankrekeningnummer: 44.79.88.271 t.n.v. Het Sociaal Contract, Gouda

OP DEZE SITE ZIJN COOKIES GEÏNSTALLEERD Powered by Dutch CMS