2 juni 2020
Het Sociaal Contract
Links

Ons Nederland: een gemeenschap

waaraan iedereen zijn steentje bijdraagt,

waarin niemand wordt voorgetrokken

en waar wij niemand laten vallen

 
 
 
 
Links Geestverwanten

Organisaties die streven naar een rechtvaardige verdeling van lusten en lasten tussen de generaties.

G500

G500 is een beweging die de programma's van bestaande politieke partijen wil beïnvloeden door te werken van binnenuit deze partijen. Wij wensen ze veel succes, maar vinden dat ze veel te braaf zijn. Hieronder de tien punten van de G500 en onze reacties daarop.

1. G500 over onderwijs Uitgangspunt: Voorkom dat jongeren zich al op jonge leeftijd in de schulden steken en investeer 2,5% van het BBP meer in het onderwijs. Steeds meer betalen leerlingen en studenten voor hun eigen onderwijs. Daarnaast neemt het bedrag dat we in Nederland per persoon uitgeven aan onderwijs af. Volgens de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling geven we daarmee minder uit per persoon dan bijvoorbeeld Polen en Estland. Ook Duitsland doet het beter; onze oosterburen investeren flink in onderwijs en onderzoek! Overlaad jongeren niet met onderwijsschulden voordat duidelijk is wat hun diploma waard is op de arbeidsmarkt en investeer structureel 2,5% méér van het BBP in het verbeteren van onderwijs en stimuleren van onderzoek.

Het Sociaal Contract is het hiermee eens. Onderwijs is een broodnodige investering van de gemeenschap, die zichzelf terugbetaalt. Het is overigens wel een grote investering, niet slechts vanwege de €15.000 die een studieplaats kost maar ook de €10.000 aan gederfde volksverzekeringspremies. Een student die langer over zijn studie doet om tijd voor een bijbaantje over te houden maakt een afweging die voor de samenleving slecht uitpakt. Wel vinden wij dat studenten per studiejaar een halfjaar langer moeten doorwerken en een iets hogere AOW-premie moeten betalen ter compensatie van hun kleinere opbouwperiode.

2. G500 over de zorg Uitgangspunt: Zorg ervoor dat iedereen een zorgspaarpot opbouwt naast de premies, en laat ouderen nu naar vermogen bijdragen. 50 tot 75 procent van alle zorgkosten worden gemaakt in de laatste vijf levensjaren. Dat is natuurlijk niet erg; iedereen verdient goede zorg, zéker ouderen! Maar de kosten zullen de komende twintig jaar ruim verdubbelen door de vergrijzing. Er is ook steeds meer mogelijk, maar aan die innovatie hangt een prijskaartje. Onze generatie, die kleiner is dan de aanstaande generatie ouderen, kan die kosten simpelweg niet opbrengen. Introduceer daarom vermogensafhankelijke zorg voor de laatste levensjaren, zodat opgebouwd kapitaal, bijvoorbeeld op de huizenmarkt, kan worden ingezet om zorg betaalbaar en solidair te houden. Wie het zich kán permitteren, zou minder of niet moeten putten uit de staatskas.

Het Sociaal Contract is het hier mee eens, maar stelt een ander mechanisme hiervoor in werking. Aan ouderen wordt het deel van de effectieve staatsschuld waarover zij de politieke verantwoordelijkheid droegen als achtergestelde lening persoonlijk in rekening gebracht. Schulden maken is schulden hebben. Als zij komen te overlijden wordt de schuld geïnd. Dit levert voldoende op om de medische zorg van ouderen te bekostigen.

3. G500 over werken Uitgangspunt: Creëer naast flexibele en vaste contracten een eindig vast contract Dat jongeren vaker van baan wisselen dan vorige generaties is een feit. Maar daar staat tegenover dat starters op de arbeidsmarkt ook steeds minder vaak een vast contract krijgen. Het gevolg: Veel jongeren hobbelen van tijdelijk contract naar tijdelijk contract. Dit kan beter. Het moet daarom voor werkgevers mogelijk worden om meer flexibele contracten aan te bieden die een vaste eindtermijn kennen, bij voorkeur drie of vijf jaar. Zo kunnen werkgevers investeren in nieuwe krachten zonder dat het als een molensteen om de nek hangt wanneer de prestatie van de werknemer achterblijft.

Het doel delen wij: werkgevers moeten het weer aandurven om in hun werknemers te investeren. Maar wij keren het om: een werkgever die in zijn medewerkers investeert hoeft ze niet door te betalen als er geen werk is. Dit geeft meer zekerheid, want als er werk is dan houdt hij ze vast, juist omdat hij in ze geïnvesteerd heeft. En als hij geen werk voor ze heeft, dan kunnen ze gelijk elders aan de slag, ze beginnen niet vanuit een achterstand.

4. G500 over wonen Uitgangspunt: Maak starterswoningen betaalbaar, beperk de hypotheekrenteaftrek en maak het huurrecht flexibeler. Huurwoningen zijn schaars en daardoor te duur, zeker voor starters. Vooral in de randstad zijn er te weinig huurwoningen beschikbaar vanwege het starre huurrecht. Het huurrecht moet het mogelijk maken dat een huurcontract voor vijf jaar aangegaan kan worden. Daarnaast moet de woningmarkt zodanig worden gestimuleerd dat het voor de markt aantrekkelijk wordt om aan de vraag naar starterswoningen te voldoen. G500 wil de hypotheekrenteaftrek beperken tot het percentage van de eerste belastingschijf: 33%.

Zolang er hypotheekrenteaftrek is, blijft de woningmarkt op slot, want ze zorgen voor geïnflateerde prijzen, en aangezien niemand weet wanneer de volgende ingreep aankomt geeft dat onzekerheid. Banken zullen geen hypotheken willen verstrekken voor woningen waarvan ze weten dat de waarde nog verder zal dalen. Wij stellen voor in een keer de pijn te nemen, en mensen die hun huis moeten verkopen tegen een lager bedrag dan bij aankoop een achtergestelde lening voor het verschil te geven, waarmee zij de bank kunnen betalen.

5. G500 over pensioenen Uitgangspunt: Schaf de doorsneepremie af. Geef mensen vrijheid hun eigen pensioenfonds te kiezen en introduceer individuele pensioenrekeningen. Er is een gigantisch pensioengat aan het ontstaan. Door onverstandige beleggingen, te hoge uitgaven en zelfs gegraai zit er nu onvoldoende geld in de pensioenkas om toekomstige pensioenen te garanderen. Daarom moet het pensioenstelsel drastisch hervormd worden: Schaf de doorsneepremie af (overdracht van jonge naar oude deelnemers), geef mensen de mogelijkheid om om de 5 of 10 jaar van pensioenfonds te wisselen, zodat je zelf kunt bepalen hoeveel risico je wilt lopen. Introduceer individuele pensioenrekeningen waardoor je zelf de controle hebt over wat er met je inleg gebeurt.

Mee eens. De doorsneepremie is een vorm van overdracht over de ruggen van de jongeren. Nog erger is trouwens het idee om lopende uitkeringen deels te bekostigen uit nieuwe premieopbrengsten. Dat is regelrechte diefstal. Volgens de wet op de kansspelen is het een piramideconstructie en derhalve verboden. Het Sociaal Contract benoemt en signaleert elke vorm van diefstal uit de zakken van jongeren ten gunste van die van ouderen.

6. G500 over sociale zekerheid Uitgangspunt: Zorg dat ZZP’ers zich tegen een vaste lage prijs kunnen inkopen in de sociale zekerheid. Steeds meer mensen werken niet op basis van een vast of flexibel contract, maar als ondernemer. Soms vrijwillig, en sinds het begin van de economische crisis steeds vaker gedwongen. De sociale zekerheid voor deze groep is grotendeels geprivatiseerd en door gebrek aan schaalvoordelen te duur. Zorg ervoor dat ZZP’ers aan de sociale zekerheid kunnen deelnemen door het inleggen van een betaalbare maandpremie, waarna ze dezelfde rechten krijgen als mensen in loondienst. Mee eens. Ook ZZP-ers worden voor de werknemersverzekeringen verzekerd, tegen dezelfde premies als ieder ander.

7. G500 over duurzaamheid Uitgangspunt: Fossiele brandstoffen worden te duur door schaarste en conflicten. Overheid en bedrijfsleven moeten samenwerken om ervoor te zorgen dat Nederland in 2030 50 procent van haar energie uit duurzame bronnen haalt. Nederland loopt Europees gezien ver achter met verduurzamen van de energievoorziening. De kosten voor fossiele brandstoffen lopen dermate op dat het omslagpunt voor duurzame energie vanuit economisch oogpunt in zicht is. Door het gebruik van duurzame energiebronnen te stimuleren voorkom je dat latere generaties dat in hun portemonnee gaan voelen én de prijs moeten betalen voor milieuvervuiling en klimaatverandering. Ook is Nederland dan niet langer afhankelijk van geopolitieke kwetsbaarheid die de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen met zich meebrengt.

Mee eens. Zullen wij opnemen in ons programma.

8. G500 over investeren in de toekomst Uitgangspunt: Stop de aardgasbaten in een Nationaal Investeringsfonds. De aardgasbaten zijn te lang verjubeld en gebruikt om de rekeningen van de staat te kunnen betalen en subsidies uit te delen. Dit kabinet wil met de aardgasbaten de staatsschuld dempen. Dat rendement is echter te laag en lokt het maken van nieuwe schulden uit zodra dat politiek als gewenst wordt gezien. Stop de eindige opbrengsten in een nationaal investeringsfonds en gebruik dat om strategische deelnemingen in veelbelovende Nederlandse bedrijven te financieren, zoals men dat in Noorwegen met de olie-opbrengsten doet. Ook in geval van nood kan het Nationaal Investeringsfonds worden aangewend.

Mee eens. De aardgasbel hebben de ouderen van nu in bruikleen van de jongere generaties.

9. G500 over de staatsschuld Uitgangspunt: We moeten de staatsschuld zo min mogelijk doorgeven aan volgende generaties. Leningen door de staat moeten daarom binnen tien jaar afbetaald worden. De Europese schuldencrisis heeft helder blootgelegd dat het begrotingstekort niet boven de 3 procent mag oplopen en de staatsschuld als percentage van het BBP niet boven de 60% mag uitkomen. Maar de afgelopen vier jaar is de staatsschuld bijna verdubbeld! Zicht op afbetaling is er nauwelijks. Laten we met elkaar een principe-afspraak maken dat schulden die door de staat (lees: door ons als bevolking!) worden aangegaan binnen 10 jaar afbetaald dienen te worden. Zo worden schulden afbetaald voordat ze de volgende generatie kunnen bereiken.

Dit vinden wij te slap verwoord. Schuld maken is schuld hebben, punt uit. Wat de staat in een jaar tekort komt, wordt persoonlijk in rekening gebracht bij de belastingbetalers van dat jaar. Verder zwijgt dit punt over de effectieve staatsschuld, dat veel groter dan de officiële staatsschuld. Elk jaar boeren wij €40 miljard verder achteruit, omdat wij de €30 miljard aan AOW-premie dat nodig is voor de aanspraken die in het jaar worden toegevoegd niet opzij zetten en meer dan €10 miljard aan aardgasbaten in het niets verdwijnt. Daarmee vergeleken is de staatsschuld zo erg nog niet.

10. G500 over de Grondwet Uitgangspunt: Spreiding van welvaart moet ook tussen generaties worden verankerd in de Grondwet. We pleiten daarom voor een aanpassing van Artikel 20 van de Grondwet: ‘De bestaanszekerheid der bevolking en spreiding van welvaart binnen en tussen generaties zijn voorwerp van zorg der overheid’. De spreiding van welvaart is in Nederland een sociaal grondrecht. Het brengt een inspanningsverplichting voor de overheid met zich mee. De overheid moet die inspanningsverplichting ook aangaan voor de verdeling van welvaart over generaties. Bestaande wetgeving moet worden aangepast conform zo’n grondwetswijziging.

De Grondwet verbiedt al discriminatie. Geld uit de zakken van jongeren kloppen om die besteden aan voorrechten voor ouderen, waarvan wij kunnen weten dat de jongeren ze niet zullen kunnen genieten, is discriminatie. Begin daarmee. Dat is sneller te realiseren, effectiever en het schudt beter wakker.

 

Pensioenopstand

Site van de jongerenclubs van gevestigde politieke partijen. Ze hebben het door: het spekken van de pensioenen van ouderen vanuit de premies van jongeren is babyboomersolidariteit . Nou doorpakken en nadenken over de AOW-onderbetaling en de AOW-schuld!

Het Sociaal Contract      KvK-nummer 55482422        Contact  

Bankrekeningnummer: 44.79.88.271 t.n.v. Het Sociaal Contract, Gouda

OP DEZE SITE ZIJN COOKIES GEÏNSTALLEERD Powered by Dutch CMS