Het Sociaal Contract denkt buiten de kaders en is daarom veelvoudigd in staat gebleken de concepten aan te dragen waarmee heikele questies opgelost konden c.q. kunnen worden.

Het Sociaal Contract was de eerste landelijke politieke partij om te pleiten voor een volledige stopzetting van de aardgaswinning in Groningen. Reeds in juni 2012 hebben wij een realistisch plan geopperd om dit te realiseren.

Het Sociaal Contract is de eerste landelijke politieke partij die inziet dat boeren zowel producenten als landschapsbeheerders zijn, en dat de gemeenschap er beter aan zou doen om ze alleen voor landschapsbeheer te betalen. Dit inzicht en dit beleid zijn onmisbaar om de stikstofcrisis, de verkleining van de veestapel en het tegenhouden van de aantasting van ons platteland door doorgeslagen schaalvergroting aan te pakken.

Het Sociaal Contract is de eerste landelijke politieke partij die hardop durft te stellen dat de gemeenschap de zorg inricht op basis van de prijs-prestatieverhouding, waarbij de prestaties worden gemeten in termen van toegevoegde kwaliteitslevensjaren. Daarmee leggen wij de basis voor een zorgsysteem waarvan de kosten ook op termijn beheersbaar zijn, en stimuleren wij preventieve maatregelen in plaats van die door middel van perverse prikkels uit het zorgdomein te weren.

Het Sociaal Contract is de eerste landelijke politieke partij die het aandurft om de zelf toegeëigende ‘rechten’ van ouderen ter discussie te stellen. Wij maken dit bespreekbaar door normale boekhouding ook op de overheid toe te passen. Wij pleiten er voor dat gedwongen financiële overdrachten van jongeren naar ouderen alleen aan de orde zijn voor zover ouderen anders onder het bestaansminimum terecht zouden komen.

Het Sociaal Contract is de eerste landelijke politieke partij die effectieve maatregelen aandraagt om overlastgevende ASO’s uit onze steden en buurten te weren. Ze betalen voor de maatschappelijke schade die ze veroorzaken, en indien dat hen niet lukt worden ze zoals asielzoekers gehuisvest waar dat onze gemeenschap goed dunkt.